Working Groups and Projects

Principal Investigators

 • Zhang Zhang: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Songnian Hu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Fei Chen: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Hang He: Peking University
 • Yu Xue: Huazhong University of Science and Technology
 • Ling-Ling Chen: Huazhong Agricultural University
 • Huiyong Zhang: Henan Agricultural University

Expression Group

Variation Group

Literature Group

RiceWiki Group

Sequence Group

Methylation Group

 • Rujiao Li
 • Yingfeng Luo

LncRNA Group

 • Yingfeng Luo
 • Shuangyang Wu

microRNA Group

 • Shuhui Song
 • Dongmei Tian

Re-Annotation Group

Post-translational Modification Group

 • Han Cheng
 • Yongbo Wang
 • Wankun Deng