Committee and Advisory Board

Committee

 • Zhang Zhang: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Songnian Hu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Fei Chen: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Jingfa Xiao: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Wenming Zhao: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Xiangfeng Wang: China Agricultural University
 • Hang He: Peking University
 • Yu Xue: Huazhong University of Science and Technology
 • Ling-Ling Chen: Huazhong Agricultural University

Advisory Board

 • Yongbiao Xue: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Lihuang Zhu: Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences
 • Jun Yu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Zheng Wang: Yale University
 • Donghui Li: TAIR, Stanford University
 • Xiaodong Wang: WormBase, California Institute of Technology